Privacy statement

 

Privacy Statement

Pinokkio 2de hands kinder- en positiekleding, Ederveen, hierna te noemen ‘Pinokkio’ hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat wij betrouwbaar en transparant zijn. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij ons privacy statement aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen.

Pinokkio houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

 

Als Pinokkio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten voor Spaarsysteem

Persoonsgegevens van klanten worden door Pinokkio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Het bijhouden van inkomsten en versturen van brieven waarop de hoogte van deze inkomsten is aangegeven.
 • Het per bank uitbetalen van tegoeden ontstaan door het spaarsysteem van Pinokkio
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen per post

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving als klant bij Pinokkio.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pinokkio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres
 • Bankrekening nr:

 

Verwerking van persoonsgegevens van mailinglist abonnees

 

Persoonsgegevens van mailinglist abonnees worden door Pinokkio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Mailinglist.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Pinokkio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Pinokkio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode die u als klant ingeschreven bent.

U geeft per mail of brief aan Pinokkio door wanneer u niet meer van onze diensten gebruik wilt maken. Uw persoonsgegevens worden hierna uit ons systeem verwijderd.

 

Indien u zich wenst uit te schrijven als klant kun u contact opnemen via onderstaande mogelijkheden:

 

 

Per mail:        mvendel@wxs.nl

Per post:        Pinokkio,

Meikade 57,

6744 TB,  Ederveen

Schriftelijk:    Aan de balie bij Pinokkio

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via onderstaande mogelijkheden:

 

Per mail:        mvendel@wxs.nl

Per post:        Pinokkio,

Meikade 57,

6744 TB,  Ederveen

 

Per telefoon: 06-46347118 of 0318-573977

Mondeling:    Aan de balie bij Pinokkio

 

Indien u zich wilt afmelden voor de mailinglist: Klik hier en vul uw naam en inbrengnummer in

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Pinokkio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pinokkio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens:

 

 

Per mail:        mvendel@wxs.nl

Per post:        Pinokkio,

Meikade 57,

6744 TB,  Ederveen

Telefonisch:  0318-573977 of 06-46347118

 

 

Hartelijke groeten van het team van Pinokkio.

Copyright © 2024. All Rights Reserved.